مغزی سیم بکسل :
مغزی سیم بکسل بخش مرکزی سیم است که رشته ها بدور آن تابیده می شوند. نقش مغزی نگهداری رشته های سیم بکسل می باشد. بنابراین باید قطر آن به اندازه کافی بزرگ باشد تا در هنگامیکه سیم بکسل زیر بار است مانع تماس بین رشته ها باشد.
مغزی سیم بکسل می تواند الیافی (کنفی) یا فولادی باشد:
مغز فولادی ممکن است خود یک سیم فولادی مستقل باشد که در این صورت به آن مغزی سیم فولادی مستقل(IWRC) می گویند. در مورد سیم های با قطر کمتر از ۱۰ میلی متر مغزی فولادی معمولاً یک رشته مفتول فولادی (WSC) خواهد بود.
مغزی الیافی FC)) از الیاف مصنوعی یا الیاف طبیعی تشکیل می شود. اگرچه هنوز استفاده از کنف طبیعی در ساخت سیم بکسل متداول است، اما الیاف مصنوعی نظیر پلی پروپیلین بطور روز افزون بعنوان مغزی سیم بکسل مورد استفاده قرار می گیرند.
لازم بذکر است که از مغزی فولادی موقعی استفاده می شود که نیروی کشش و استحکام سیم بکسل بیشتر از عوامل دیگر مورد نظر باشد. در حالیکه در مورد مغزی الیافی قابلیت انعطاف سیم بکسل نسبت به نیروی کشش آن اهمیت بیشتری دارد.