سیم بکسل مجموعه ای از رشته های بافته شده میباشد که به دور یک دسته بافت ديگر پيچيده و بافته شده باشد. که اين مغز ميتواند از دو جنس کنف و فولاد باشد.

نام گذاري اجزا تشکيل دهنده به شرح زير ميباشد
1- سيم بکسل (Rope)
2 - مغز يا هسته (Core strand)
3- دسته ، استرند (Strand)
4- رشته ، مفتول يا واير (Wire)

انواع بافت هاي استرند
1- استاندارد
2- سيل
3- وارينگتون
4- فيلر
5- وارينگتون سيل
انواع مغز از نظر جنس
1- فولادي تک رشته Wire strand core WSC
2- فولادي چند رشته Independent wire rope core IWRC
3- کنف Natural fibre core NFC
4- کنف مصنوعي Synthetic fibre core SFC