تعریف کلی سیم بکسل :  
منظور از سیم بکسل بطور کلی مجموعه ای از مفتول های فولادی است که بدنه واحدی را تشکیل می دهند. سیم بکسل شامل یک بخش مرکزی بنام مغزی است که چند رشته (استرند) بدور آن بصورت مارپیچ تابیده میشود. هر رشته از چند مفتول که بطور مارپیچ دور یک مفتول مرکزی قرار میگیرد، تشکیل می شود.